REGIONALE ENERGIESTRATEGIE VOOR ONZE REGIO IN CONCEPT GEPUBLICEERD


Vanwege het klimaatprobleem moeten we in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen(weides) en windmolens gaan opwekken. De vraag is natuurlijk waar en hoe. Dit zijn keuzes die we samen moeten maken, ook in Heemskerk en omstreken. Dit wordt gedaan met de zgn. Regionale Energie Strategie voor Noord-Holland-Zuid (RES-NHZ). In een EERDER BERICHT OP DEZE WEBSITE staat al dat vrijwilligers van EcoHeemskerk hebben meegedacht over de invulling van deze RES-NHZ. Afgelopen week is de concept-RES voor onze regio verschenen; het is een document van maar liefst 300 pagina’s. U kunt DE CONCEPT-RES-NHZ HIER DOWNLOADEN. Mooi is dat onze vereniging EcoHeemskerk hierin met naam en toenaam wordt genoemd (op pag. 186)! 
Een paar opvallende zaken die erin staan voor Heemskerk, zijn: 
– …Geothermie is de meest kansrijke warmtebron in de regio, eventueel later aangevuld met restwarmte van Tata Steel. Een warmtenet in het dichtbebouwde IJmond lijkt daardoor een serieuze optie… 
– …Bij Heemskerk is het gebied achter de duinen tuinbouwconcentratiegebied; zonne-energie is daar moeilijk inpasbaar. 
– …Door in te zetten op duurzame energie, een circulaire economie, een groen Heemskerk en schone mobiliteit, kan Heemskerk duurzaam ontwikkelen en toch haar eigen kracht en waarden behouden. Werken aan een duurzaam Heemskerk is een taak die Heemskerk samen met de inwoners, het bedrijfsleven en andere betrokkenen oppakt. De gemeente wil hierin een verbindende en richtinggevende rol  spelen. 
– …De Heemskerkse deelnemers in het lokaal atelier hebben voorkeur voor zon op grote daken, op parkeerterreinen en geluidsschermen. En voor zon en wind op en rond industrieterreinen. De meeste deelnemers waren tegen zon en wind in natuurgebieden en op cultureel erfgoed, zoals de Stelling van Amsterdam en de Oer IJ-dijken. 


Het is nog niet geheel duidelijk wanneer en hoe de inspraak op deze concept-RES-NHZ gaat plaatsvinden, maar EcoHeemskerk zal zeker voor een inspraakreactie zorgen. Ook zullen we over de voorstellen contact opnemen met de Heemskerkse politiek. Onze werkgroep EnergieBeleid gaat hiermee aan de slag. Als u als lid van EcoHeemskerk actief wilt worden binnen deze werkgroep, geef u dan op via de button VRIJWILLIGER WORDEN.

Eventuele losse reacties op de concept-RES-NHZ zijn welkom via een e-mail naar: frits@ecoheemskerk.nl. Dan neemt de werkgroep die mee…