WATERSTOF EN ZIJN ROL IN DE ENERGIETRANSITIE


Als men het heeft over de rol van waterstof in de energietransitie wordt meestal gedoeld op de mogelijkheden om aardgas te vervangen door waterstof voor verwarming of om waterstof in te zetten als brandstof voor transport. Maar ook kan waterstof worden benut als brandstof voor de productie van elektriciteit, of in de kunstmestindustrie en in de chemie. Belangrijk is dat waterstof kan worden opgeslagen; daardoor kan het ook dienen als opslagbuffer van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Voor het gebruik van waterstof is een betrouwbaar netwerk nodig voor zowel transport als opslag. Daarvoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van de gas-infrastructuur die er al is. Maar het duurt zeker tot 2030 voordat er een werkend net zal zijn voor transport en opslag van waterstof – om te beginnen – van en naar de grote industriële gebieden. 
Recent heeft het Kabinet zijn visie gepresenteerd op het gebruik van waterstof in de energietransitie. Het Kabinet vindt dat inzet op duurzame waterstof in Nederland nieuwe banen schept, de luchtkwaliteit verbetert en essentieel is voor de energietransitie. Maar realisatie van de kansen die waterstof biedt, zal nog grote inspanningen vergen. De Kamerbrief is bedoeld om te komen tot een gezamenlijk met de stakeholders in te richten en uit te voeren waterstofprogramma. Dit programma zal aansluiten bij de ambities ten aanzien van waterstof in het Klimaatakkoord. 

De Kamerbrief bevat daarom een Beleidsagenda met vier hoofdlijnen:

1) rond Wet- en regelgeving, bijv. over de inzet van het bestaande gasnet;

2) het bijdragen aan de realisatie van de kostenreductie van groene (d.i. met stroom uit zon en wind geproduceerde) waterstof, met o.a. SDE++subsidies voor bedrijven;

3) verduurzaming van het eindverbruik, bijv. in industriegebieden, in de transportsector en op termijn ook in de gebouwde omgeving; en

4) flankerend beleid, m.n. rond internationale afspraken rond waterstof. 

EcoHeemskerk haalt uit deze Kamerbrief voor de gebouwde omgeving waarin wij in Heemskerk leven, vooral dat TNO recent heeft geconcludeerd dat de potentie voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving er is, maar dat er nog belangrijke vragen zijn rond toepasbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid, die w.s. de eerste 10-15 jaar nog niet opgelost zijn. We zullen het voorgaande uiteraard meenemen t.b.v. onze inspraak bij het concept van de Regionale Energiestrategie voor onze regio… 
Hier is de GEHELE KAMERBRIEF te downloaden.