REACTIES OP ONZE INSPRAAK OP RES EN OP OMGEVINGSVISIE

In eerdere berichten op onze website hebben we aangegeven dat we zogeheten zienswijzen hebben ingediend op de concepten van de REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)  voor onze regio en voor de OMGEVINGSVISIE  van onze gemeente. 

Op hoofdlijnen bestond onze inbreng uit de volgende punten: 
– extra aandacht vragen voor het belang van woningisolatie bij de energietransitie, onder het motto: de energie die niet wordt gebruikt, hoeft niet te worden opgewekt. 
– het belang benadrukken van lokale participatie (o.a. tenminste 50% eigendom!) bij projecten voor de opwekking van energie door zon of wind, zodat er meer draagvlak is. Energiecoöperaties kunnen daarbij een goede rol spelen. 
– het aangeven van mogelijkheden om op grote daken, maar ook met zonneweides in het buitengebied, zonnestroom op te wekken. 
– opmerken dat er wel heel eenzijdig ingezet lijkt te worden op een grootschalig warmtenet in Heemskerk om huizen te verwarmen, wat ons niet zonder meer een goede oplossing lijkt. 
– pleiten voor een opvolger van de windturbine op het bedrijventerrein van De Trompet, langs de A9, als de huidige windturbine (technisch) is afgeschreven. 

Onderaan dit bericht zijn de volledige reacties op onze zienswijzen van respectievelijk de provincie Noord-Holland (RES) en de gemeente Heemskerk (Omgevingsvisie) te lezen. De belangrijkste elementen daaruit zijn: 
– er wordt waardering uitgesproken dat we als EcoHeemskerk zo betrokken zijn en willen bijdragen aan de uitdagingen die er liggen op het gebied van de energievoorziening en de ruimtelijke ordening daaromtrent. 
– er is aangegeven dat de gemeente Heemskerk zijn concept-Omgevingsvisie zal aanpassen, zodat het belang van woningisolatie meer wordt benadrukt. 

– er wordt ontkend dat er in de Omgevingsvisie zwaar wordt ingezet op een grootschalig warmtenet in de bebouwde kom van Heemskerk. De gemeente verwijst voor keuzes daaromtrent naar de TransitieVisie Warmte (TVW) die ze aan het opstellen is en die komende zomer gereed zal zijn. 
– voor wat betreft de windturbine op De Trompet, geeft de gemeente aan dat de exploitant ervan (WindGroep Holland) het recht heeft om tot 2025 de windturbine te exploiteren en dat er daarna sprake kan zijn van verlenging of vervanging. 

Over de Omgevingsvisie zal de Gemeenteraad van Heemskerk in januari 2021 een besluit nemen. Over de RES voor onze regio zal de provincie Noord-Holland komende zomer een besluit nemen. 

Hieronder de links naar de volledige reacties van respectievelijk de provincie Noord-Holland (RES) en de gemeente Heemskerk (Omgevingsvisie):
Reactienota inspraak EcoHeemskerk RES Noord-Holland-Zuid
NvB zienswijzen EcoHeemskerk Ontwerp-Omgevingsvisie