Verslag Algemene LedenVergadering

Op 30 november 2022 werd onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Naast het bestuur waren er zo’n 20 leden aanwezig. Na afloop was iedereen tevreden over het verloop van de vergadering die door velen zowel interessant als gezellig werd gevonden. Voor degenen die er niet bij waren, hieronder de hoogtepunten… (NB de gebruikte presentatie kunt u onderaan de tekst inzien)
Tijdens de opening toonde onze voorzitter, Ario v.d. Zande, zich vooral verheugd dat we weer fysiek konden vergaderen en kon hij ook constateren dat er geen vragen n.a.v. de vorige ALV meer open stonden.

Vervolgens werd – op voordracht van het bestuur – Anton Lubbers bij acclamatie door de ALV benoemd tot penningmeester en veel succes gewenst. Dit betekent dat de ‘oude’ penningmeester George Poel zich voortaan geheel kan focussen op zijn projecten-werk en het bestuur uit 4 personen bestaat.

Vervolgens werd door secretaris Frits Brouwer via een korte powerpoint-presentatie ingegaan op de ontwikkelingen en activiteiten van EcoHeemskerk sinds de vorige ALV. De nadruk daarin lag vooral op de projecten die we i.s.m. de gemeente Heemskerk uitvoeren om mensen te helpen energie te besparen (m.n. RREW en TEA) en op de activiteiten om (middel)grootschalig zelf stroom te gaan opwekken, zoals via Energiek IJmond. Na enkele toelichtende vragen kon vervolgens ook het Jaarverslag 2021 worden goedgekeurd.

Daarna lichtte de (oude) penningmeester de financiële jaarcijfers over 2021 toe. Het belangrijkste bericht was dat we een financieel gezonde vereniging zijn, met een omzet in 2021 van ruim 50.000 euro, waarvan ruim 7.000 euro contributie-opbrengsten. De belastbare winst als coöperatie over 2021 was slechts 2.299 euro, waarover we 344 euro vennootschapsbelasting moeten betalen. Zowel vanuit de ALV als door de penningmeester werd benadrukt dat onze reserves duidelijk een doelbestemming hebben, namelijk projecten draaien rond duurzame energie! Nadat de kascommissie – bestaande uit Hans de Boer en Libbe van Dijk – ook een positief oordeel had gegeven, kon de penningmeester door de ALV worden gedechargeerd voor het jaar 2021. De twee leden van de kascommissie blijven nog een jaar beschikbaar en aanvullend is Bart van Rixel benoemd tot plaatsvervangend lid.

De (nieuwe) penningmeester nam vervolgens de ALV mee in de begroting voor het jaar 2023. Hij benadrukte dat er veel onzekerheden zijn, bijv. over de activiteiten rond energie-armoede en rond de voortgang van onze (middel)grootschalige stroom-opwekprojecten (Vlaskamp, Energiek IJmond). Toch durfde hij een begroting te presenteren met een klein positief saldo van bijna 4.000 euro. Mede daarom stelde hij ook voor het contributiebeleid te handhaven, zodat alleen nieuwe leden contributie (het basisbedrag van 20 euro) betalen. Zonder verdere vragen stemde de ALV daarna in met de begroting 2023.

Vervolgens legde het bestuur een aantal top-prioriteiten en een aantal andere mogelijke activiteiten voor aan de ALV om in de komende periode aan te pakken. De ALV was het eens met de top-prioriteiten, namelijk:
1) Succes maken van TEA (energiebespaar-advies/hulp voor gezinnen < 120% bijstandsniveau in slecht geïsoleerde (huur)huizen);
2) Doorgaan met energiebespaar-advies voor overige inwoners (RREW-vervolg, warmtepomp-avonden, informatie via de media, enz.);
3) Middelgroot zonnedak-project voor bewoners, die niet op eigen dak kunnen opwekken (PCR);
4) Weer inkoop-acties: zonnepanelen, woningisolatie, e.d.;
5) Succes maken van Energiek-IJmond (grootschalige opwek);
6) Energiemonitor en publicatie daarvan;
7) Website vernieuwen
Over de andere mogelijke activiteiten werd wisselend geoordeeld; het best uit de 8 voorstellen scoorden:
8) Technische proefprojecten organiseren m.b.t. duurzame energie (bijv. thuis/buurt-batterij)
9) Voorlichting geven op scholen over duurzame energie
10) Meedenken over invullen van de gemeentelijke TransitieVisie Warmte

Als laatste inhoudelijke agendapunt werd stilgestaan bij het vrijwilligersbeleid en deed de voorzitter een oproep aan alle leden om zich te melden als vrijwilliger, als was het maar voor 1 uur in de week… Na een korte rondvraag kon toen de ALV worden afgesloten.

Presentatie Financiële aspecten van de huidige energiecrisis

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering hield George Poel een voordracht getiteld: “Financiële aspecten van de huidige energiecrisis”. U kunt DE PRESENTATIE HIERONDER BEKIJKEN, maar de boodschap was vooral dat de energierekening de komende jaren helaas veel hoger blijft! Maar dat dit wel afhangt van de grote effecten van bepaalde overheidsmaatregelen, zoals energiebelasting, BTW, maar ook het energie-prijsplafond. Daarmee was de tweede boodschap: dat energie besparen echt loont! Een gedragsaanpassing in het gebruik van energie is eigenlijk voor iedereen een ‘must’ en zorgt direct voor merkbare besparing. Kleine maatregelen om energie te besparen (tochtstrips, radiatorventilatoren, e.d.) zijn goed realiseerbaar en op korte termijn terug te verdienen. En grote maatregelen (woningisolatie, e.d.) zijn wel (flink) duurder geworden maar nog steeds lonend, zeker als je de waardestijging van je huis meerekent! George werd vervolgens met vele vragen en opmerkingen van de leden bestookt over hun eigen ervaringen, zodat de voorzitter uiteindelijk het gesprek moest afkappen, omdat er anders geen tijd meer overbleef voor de borrel…


Conclusie na de avond…: iedere vereniging zou zich zo’n geanimeerde ALV wensen…!