Veel aandacht voor Duurzame Energie in gemeenteraad Heemskerk

Op 26 januari vergaderde de Heemskerkse gemeenteraad over drie zaken die met Duurzame Energie te maken hebben. Op de eerste plaats was dit de Verordening Duurzaamheidslening. Deze lening verstrekt de gemeente Heemskerk (tegen een aantrekkelijke rente!) aan particuliere huiseigenaren om hun woning te kunnen verduurzamen. Het budget van 1 miljoen euro uit de jaren 2021 en 2022 was bijna volledig uitgeleend aan bijna 100 huishoudens. Rond 60% daarvan heeft trouwens geleend om zonnepanelen aan te schaffen, maar er zijn bijv. ook warmtepompen, woningisolatie en buitenzonwering van aangeschaft. Vanwege het succes van de Duurzaamheidslening heeft de gemeenteraad unaniem besloten het budget met 750.000 euro op te hogen, zodat er ook in 2023 weer flink wat aanvragen kunnen worden gedaan. Een aanvraag kan vanaf februari worden ingediend bij de Omgevingsdienst IJmond; op hun website staat ook veel meer informatie over de voorwaarden: http://www.odijmond.nl/duurzaamheidslening-heemskerk

Ten tweede stond een nota over de Verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed op de agenda. De gemeente wil namelijk in 2030 een energie-neutrale organisatie zijn. Dan gaat het om gebouwen waarvoor de gemeente de energierekening betaalt, maar ook om het energiegebruik voor bijv. de openbare verlichting, voor het wagenpark en voor de ICT. De gemeente wil dit bereiken door energie-besparende maatregelen, zoals isolatie. Maar ook meer zonnepanelen en andere duurzame energietechnieken (bijv. WKO’s) moeten bijdragen aan het doel. Nu schreef het college van B&W dat niet alle restgebruik gedekt zal kunnen worden door opwek door zonnepanelen op gemeentelijke daken. En dat dus een externe bron nodig is, waarvoor de windturbine op De Trompet zou kunnen dienen. Deze is nu nog helemaal in handen van een bedrijf, maar vanaf 2025 zou – bij de verlenging van het opstalrecht – de gemeente dan 50% eigenaar kunnen worden en zo dus veel duurzame stroom kunnen opwekken.

De fractie van het CDA wees de wethouder er echter op dat er in het Klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land (zonneparken en windturbines) burgers en bedrijven voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. Dit heet “Lokaal eigendom” waarbij inwoners en ondernemers dus samen, deels, of helemaal eigenaar zijn van windturbines of zonnepanelen. Het CDA benadrukte dat dit dus heel iets anders is dan dat de gemeente zelf voor de helft eigenaar wordt. En aan de wethouder werd gevraagd of hij bereid was in de komende tijd voor de gereviseerde (of nieuwe) windturbine op De Trompet – in overleg met de huidige eigenaar – een variant te ontwikkelen waarbij inderdaad onze inwoners ook voor een fors deel eigenaar kunnen worden. Denk dan bijv. aan mensen in een huurhuis, of in een appartementencomplex. Het antwoord van de wethouder bleef volgens ons wat vaag. En EcoHeemskerk zal de komende tijd goed in de gaten houden hoe het Lokaal eigendom van de enige windturbine in Heemskerk zich ontwikkelt.

Je kunt de vragen van het CDA terugkijken (vanaf 22u07m) via: https://heemskerk.streamovations.nl/nl/sessions/reference/raadsvergadering-26-januari-2023

Ten derde heeft EcoHeemskerk bij monde van ons bestuurslid George Poel ingesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering om ons initiatief te presenteren om te komen tot een project waarbij buurtbewoners hun eigen auto vervangen door beperkt aantal gezamenlijke elektrische deelauto’s en waarbij de vrijkomende parkeerruimte wordt benut voor een buurtbatterij en voor groen. Naar een voorbeeld in Den Haag is dit volgens ons een win-win-win-idee: winst voor energietransitie door minder CO2-uitstoot; winst t.a.v. meer ruimte voor groen in ons dorp i.p.v. voor parkeren; en financiële winst voor de bewoners door goedkoper vervoer en door de mogelijkheid voor opslag van de opgewekte energie van hun zonnepanelen. Onze vraag aan de fracties in de gemeenteraad was of dit idee een beetje in goede aarde valt. Want de gemeente moet wel meewerken, qua Ruimtelijke Ordening en stimulering. We verwachten de komende tijd een antwoord te krijgen. Als dat positief is, dan willen wij een projectgroep opzetten om een business case te maken en om geïnteresseerde inwoners te werven.

Je kan de inspraak van George Poel terugkijken (vanaf 20u07m) via: https://heemskerk.streamovations.nl/nl/sessions/reference/raadsvergadering-26-januari-2023