Verslag Algemene Ledenvergadering

Op 20 juni 2023 werd er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van EcoHeemskerk gehouden. Voor degenen die er niet bij waren, hieronder de hoogtepunten… (NB de gebruikte presentatie kunt u onderaan de tekst inzien).
Bij de opening startte onze voorzitter, Ario v.d. Zande, gelijk met zijn afscheidsspeech als voorzitter. Door persoonlijke omstandigheden moet hij namelijk een stapje terug doen, maar blijft wel gewoon bestuurslid. Hij ging allereerst in op het ontstaan van EcoHeemskerk, toen drie mannen (Ario, George en Hans) elkaar troffen bij een bijeenkomst van de gemeente over warmte. Het leek hen logisch om een energiecoöperatie op te richten, hetgeen medio 2019 gebeurde. Hij zei ook dat hij eigenlijk verbaasd is over de geweldige ontwikkeling die EcoHeemskerk sindsdien heeft doorgemaakt, met grote activiteiten zoals Team Energie Aanpak, Zonnepark Wijkermeerpolder en Solar & Natuurpark De Vlaskamp. En dat hij echt trots nu het voorzitterschap overdraagt. Vervolgens werd Frits Brouwer, tot dan secretaris, bij acclamatie door de ALV benoemd tot voorzitter. Als eerste daad sprak hij Ario toe, met lovende woorden over zijn kernkwaliteiten: grote inzet, een neus voor fondsenwerving en veel oog voor het interpersoonlijke!

Er waren geen vragen of opmerkingen op het verslag van de vorige ALV. En vervolgens werd door bestuurslid George Poel via een korte powerpoint-presentatie ingegaan op de ontwikkelingen en activiteiten van EcoHeemskerk sinds de vorige ALV. De nadruk daarin lag vooral op de projecten die we i.s.m. de gemeente Heemskerk uitvoeren om mensen te helpen energie te besparen (m.n. RREW en TEA) en op de activiteiten om (middel)grootschalig zelf stroom te gaan opwekken, zoals via Energiek IJmond. Maar ook was er aandacht voor het initiatief om te komen tot een project voor elektrische deelauto’s. Een bijzondere mijlpaal was nog dat na een toelichting van onze webmaster Natasja Lagerweij onze nieuwe website kon worden gelanceerd. Deze is nu veel meer opgezet vanuit het perspectief van degene die met vragen zit over de energietransitie. Vervolgens kon ook het Jaarverslag 2022 worden goedgekeurd.

Penningmeester Anton Lubbers lichtte daarna de financiële jaarcijfers over 2022 toe. Het belangrijkste bericht was dat we een financieel gezonde vereniging zijn, met een omzet in 2022 van bijna 100.000 euro, waarvan bijna 5.000 euro aan contributie-opbrengsten. Grootste inkomsten- en uitgavenposten betroffen de REP- en RREW-subsidies. Door de penningmeester werd benadrukt dat onze reserves duidelijk een doelbestemming hebben, namelijk projecten draaien rond duurzame energie! Hiervoor had het bestuur een voorstel geformuleerd, om het bestuur een mandaat te verstrekken om onder bepaalde voorwaarden door inbreng van eigen kapitaal ter grootte van ca. 20.000 euro, deel te nemen in het zonnepark Wijkermeerpolder van onze dochterorganisatie Energiek IJmond. Dit riep nogal wat discussie op, vooral over de bevoegdheden van het bestuur en over de inhoudelijke kansen en risico’s van het zonnepark. Nadat er was afgesproken dat het bestuur een Huishoudelijk Reglement zou opstellen, stemde de ALV unaniem in, met 1 onthouding, met het verlenen van het mandaat, met verantwoording achteraf aan de ALV.
Na enkele vragen om toelichting op de jaarcijfers vanuit de leden en nadat de kascommissie – bestaande uit Libbe van Dijk en Hans de Boer – ook een positief oordeel had gegeven, kon de penningmeester door de ALV worden gedechargeerd voor het jaar 2022. Libbe blijft nog een jaar lid van de kascommissie; Bart van Rixel en Nico Hartog zijn benoemd tot lid resp. plaatsvervangend lid.

Vervolgens gaf het bestuur een beeld over wat we als EcoHeemskerk het komende halfjaar rond de voor 2023 afgesproken top-prioriteiten gaan oppakken. Belangrijk zijn vooral: 1) weer een succes maken van TEA (energiebespaar-advies/hulp voor gezinnen tot 120% van bijstandsniveau in slecht geïsoleerde (huur)huizen); 2) een goede start maken met het werk van onze energiecoaches binnen de doelen van de nieuwe NIP/EBP-subsidies; 3) starten met leden-avonden over woningisolatie voor huiseigenaren; 4) ons Subsidie-loket versterken; 5) een project voor elektrische deelauto’s opstarten samen met Energiek Velsen; 6) hopelijk een besluit nemen over de haalbaarheidsfase van zonnepark Wijkermeerpolder; 7) Voorstel maken rond Solar/Natuurpark De Vlaskamp; en 8) meer waarde creëren voor onze leden vanuit het lidmaatschap.
Vanuit de vergadering werd vooral aangedrongen een methode te ontwikkelen om het effect van de adviezen van onze energiecoaches beter te kunnen monitoren. Het bestuur heeft dat toegezegd.

Als volgende agendapunt werd stilgestaan bij de uitvoering van het vrijwilligersbeleid waarover in de vorige ALV was besloten. De aanwezige vrijwilligers waren tevreden over de mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en over het etentje dat voor hen was georganiseerd als dank. Alleen voor het gratis bij vrijwilligers thuis testen van energiebesparende zaken t.b.v. kennisopbouw waren eigenlijk nog geen concrete (realistische) verzoeken ontvangen. Uiteraard deed de voorzitter de gebruikelijke oproep aan alle leden om zich te melden als vrijwilliger, al was het maar voor 1 uur in de week…

Als laatste inhoudelijke agendapunt accordeerde de ALV het voorstel tot instelling van een Raad van Advies (RvA) als klankbord voor het bestuur bij meer strategische besluiten t.a.v. bijvoorbeeld financiële risico’s, onze opstelling naar de politiek en strategische keuzes over wat voor grotere activiteiten we zullen gaan ondernemen. De RvA zal een paar keer per jaar samenkomen met het bestuur en heeft een omvang van 4-5 personen. Naar de personele invulling zal de komende tijd worden gezocht.
Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Na afloop van het officiële gedeelte hield George Poel een voordracht getiteld: “Hoe thuis op weg naar een lager energiegebruik en meer comfort?”. U kunt DE PRESENTATIE HIERONDER BEKIJKEN, maar de boodschap was vooral dat er niet 1 uniforme aanpak voor is en het helemaal van het huis en van het gedrag van de bewoner afhangt. George vertelde een stuk of wat situaties die onze energiecoaches de laatste tijd zijn tegengekomen. Dit varieerde van een alleenstaande man die in de winter de thermostaat op 12 graden had gezet en ook in huis een jas aanhad, om zijn energiekosten te beheersen, tot een woonboerderij die warmte (en in de zomer kou) opslaat in de betonnen vloer.

Met de conclusie dat iedere vereniging zich zo’n geanimeerde ALV zou mogen wensen en een borrel werd de ALV vervolgens afgesloten.