Achtergrond en visie

De opwarming van de aarde heeft een direct verband met het gebruik van fossiele brandstoffen. In het klimaat akkoord van Parijs (2015) zijn er afspraken gemaakt over de vermindering van de CO2 uitstoot. Om dit te realiseren doorlopen we in een periode van ruim 30 jaar een Energie Transitie (ET). Dit is de overgang van de bestaande fossiele brandstoffen (steenkolen, olie en aardgas) naar duurzame energie bronnen (zonne-energie, windenergie, waterkracht en geothermie).

De hoofdstappen hierbij (ook wel Trias Energetica genoemd) zijn:
  1. Beperkt het energiegebruik d.m.v. de verbetering van de isolatie van woningen
  2. Gebruik duurzame energie
  3. Waar nog fossiele brandstoffen nodig zijn, gebruik zo schoon mogelijke bronnen en gebruik ze efficiënt.

Als burger kun je een grote rol spelen in je eigen energievoorziening; dat levert je een kostenbesparing op en draagt tegelijk ook bij aan de energietransitie. Veel burgers willen wel wat met de energietransitie, maar weten vaak niet hoe. Je  kunt makkelijk verdwalen in de informatievoorziening over mogelijkheden, daarmee gepaard gaande kosten, risico’s en opbrengsten.  Eco Heemskerk wil burgers zodanig informeren, dat ze een voor hun optimale keuze kunnen maken uit het brede pallet aan mogelijkheden. Keuzes waar je geen spijt van krijgt omdat ze bij je persoonlijke situatie passen en de financiële risico’s minimaal zijn.

EcoHeemskerk is een organisatie voor Heemskerkse burgers door Heemskerkse burgers, met een hoge mate van burgerparticipatie (leden).

Met behulp van werkgroepen, die uit actieve leden bestaan, onderzoeken we alle aspecten (technische, organisatorisch, financieel, etc.) van duurzaamheidsvraagstukken die op ons af komen en de mogelijke oplossingen. De resultaten daarvan presenteren we aan onze leden.

De doelstelling van EcoHeemskerk, zoals beschreven in onze statuten, is daarmee als volgt:
De coöperatie heeft als doel bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling. Met dit doel voorziet de coöperatie in de stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. Zij kan ook de maatschappelijke belangen van leden behartigen.

Het bedrijf dat de coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat:
1. het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Heemskerk;
2. het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Heemskerk, direct of indirect ten behoeve van de leden;
3. het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten ten behoeve van haar leden; 
4. het bevorderen van energiebesparing door haar leden;
5. het bevorderen van de sociale samenhang binnen Heemskerkse gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;
6. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

EcoHeemskerk tracht dit doel onder meer te bereiken door:
1. het uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de leden;
2. het verwerven, oprichten en exploiteren van duurzame energie-, opwekkings-middelen, waaronder zonne-energiesystemen, wind- en waterkracht-systemen;
3. het sluiten van overeenkomsten met leden teneinde te voorzien in hun behoefte aan duurzame, lokaal geproduceerde energie;
4. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties, als dat voor het bereiken van het doel van de coöperatie bevorderlijk kan zijn;
5. het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie;
6. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

En hier kunt u de VOLLEDIGE STATUTEN inzien om als lid te weten wat het doel van de vereniging is en wat uw rechten en plichten zijn.