PLANNEN ROND DUURZAME ENERGIE IN DE GEMEENTERAAD

 Afgelopen week heeft de Gemeenteraad van Heemskerk vergaderd over de zgn. Perspectiefnota. Deze gaat over de strategie, de visie en het maken van keuzes – beleidsmatig en financieel – voor de komende 5 jaar. Ondanks dat er zo’n 1,5 miljoen euro bezuinigd moest worden, is er extra geld uitgetrokken voor de transitie naar duurzame energie. 
Ten eerste komt er hiervoor een apart actieprogramma. In de gemeenteraadsstukken staat o.a. dat dit programma de nadruk legt op het realiseren van de Regionale EnergieStrategie (RES) en de TransitieVisie Warmte. Heemskerk wil daarbij een ‘slimme volger’ zijn en de energietransitie moet voor de Heemskerks inwoners en eindgebruikers betaalbaar zijn en blijven. De gemeente wil ook nadrukkelijk een regierol nemen in de energietransitie. Waar initiatieven in de samenleving ontstaan gaat ze faciliteren. Waar dat niet vanzelf gebeurt, neemt de gemeente het voortouw. De voor dit actieprogramma uit te trekken financiële middelen betreffen een jaarlijks budget van 200.000 euro. 
In de stukken staat verder dat er onderzoek is gedaan naar het nut en noodzaak van een duurzaamheidslening voor het faciliteren van duurzame initiatieven. Deze kan huiseigenaren financieel steunen met leningen tussen minimaal € 5.000 en maximaal € 25.000. De leningen moeten in maximaal 10 jaar worden afgelost. Er is voorgesteld om voor 2021 € 500.000 in een fonds te storten en bij succes nog eens € 500.000 voor 2022 en 2023. Bij het opstellen van een regeling hiervoor wordt nader bepaald welke doelgroepen (particuliere huishoudens, eigenaren maatschappelijk vastgoed, bedrijven,…) en welke maatregelen (isolatie, duurzame energie, groene daken,…) voor een lening in aanmerking komen. De definitieve regeling wordt nog dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 
Het spreekt vanzelf dat EcoHeemskerk blij is met de bovengenoemde plannen van de Gemeente op het gebied van duurzame energie. EcoHeemskerk voelt zich daarbij ook oprecht uitgedaagd door de zin: “Waar initiatieven in de samenleving ontstaan, gaat de Gemeente die faciliteren.” en zal ook zeker een bijdrage leveren. Alle documenten zijn te vinden op de website van de gemeente

Comments are closed.