VERSLAG VAN ONZE EERSTE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Na de oprichting had EcoHeemskerk op 19 november 2019 z’n eerste openbare bijeenkomst gehouden. Een jaar later, op 12 november 2020, vond dan onze eerste officiële Algemene LedenVergadering plaats, uiteraard via beeldbellen. Ondanks dat waren er bijna 20 leden ‘aanwezig’. Hier een kort verslag…

Voorzitter Ario v.d. Zande heette iedereen uiteraard van harte welkom en meldde blij dat EcoHeemskerk in een jaar gegroeid is van een start met 3 initiatiefnemers tot intussen een club met zo’n 350 leden – m.n. door de zonnepanelenactie – en heel veel activiteiten. Maar vooral deed hij een oproep aan alle leden om een actieve vrijwilliger te worden, iets wat later op de agenda zou terugkomen.

Het eerste echte agendapunt op de agenda was het Jaarverslag 2019, dat met enige toelichting werd goedgekeurd. Ook de presentatie van George Poel over de lopende activiteiten in 2020 werd goed ontvangen. Er was veel te melden, maar de nadruk blijkt momenteel te liggen op de ondersteuning van huiseigenaren rond mogelijke isolatiemaatregelen in het kader van de RRE (Regeling Reductie Energie) van de gemeente. Vervolgens werden ook het Financieel Verslag 2019 (na een positief advies van de kascommissie) en de Begrotingen 2020 en 2021 na wat toelichtende vragen soepel goedgekeurd. 

Daarna kwamen we toch wel aan de kern van de vergadering. Het bestuur had een presentatie voorbereid met een vijftiental mogelijke activiteiten van EcoHeemskerk in het komende jaar. Al pratende kwamen er nog meer wensen en ideeën uit de vergadering, zodat er in totaal 18 plannetjes op tafel lagen. Via een peiling bleek dat de leden activiteiten van EcoHeemskerk op het gebied van energie-opwekking en energie-besparing over het algemeen belangrijker vonden dan activiteiten rond het beïnvloeden van het beleid van de (lokale) overheid. De drie activiteiten die het meest wenselijk werden gevonden voor het nieuwe jaar waren: 

  • Een eigen zonnedak-project organiseren voor bewoners die niet op eigen dak kunnen of willen opwekken (via de zgn. postcoderoosregeling);
  • Een aantrekkelijke eigen woningisolatie-actie organiseren;
  • Veel meer bewustwording creëren bij alle inwoners door bijv. een energie-monitoring per wijk/postcode, met de nodige PR.

Het bestuur heeft toegezegd alle uitkomsten van de peiling te zullen gebruiken bij het prioriteren binnen het werkplan voor 2021.

Onder het agendapunt “Bestuursverkiezing en vrijwilligers” werd Frits Brouwer bij acclamatie verkozen tot secretaris van het bestuur, als opvolger van Hans Bleijendaal, een van de oprichters die vanwege drukke andere taken op eigen verzoek terugtrad. Hans werd door de voorzitter bedankt voor zijn inzet en blijft gelukkig nog wel onze website-beheerder. Naar een penningmeester, om George Poel te ontlasten, wordt nog gezocht. Vervolgens meldden zich nog 5 mensen aan die wel bepaalde taken als vrijwilliger op zich wilden nemen, waar we uiteraard heel blij mee zijn! En na een korte rondvraag met m.n. wat opmerkingen over de website, kon een tevreden voorzitter onze eerste ALV afsluiten; hij deed dat door iedereen op te roepen de nieuwste film van David Attenborough “A Life On Our Planet” te bekijken, omdat dat veel motivatie geeft voor ons werk als EcoHeemskerk! Te zien op Netflix, of de trailer via Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=pDrh3SEpdVo