Verslag van Meepraat-avond grootschalige opwekking energie in de IJmond

De RES (Regionale EnergieStrategie) gaat over het zoeken van gebieden waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind kan worden opgewekt. In een EERDER BERICHT hebben we al aangegeven hoe EcoHeemskerk in het inspraaktraject van vorig jaar heeft gereageerd op het concept van de RES in de IJmond.

Nu is het denken weer een stap verder en op 27 januari organiseerden de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een video-bijeenkomst om met inwoners en lokale ondernemers over de huidige ideeën te spreken. Hieraan namen ongeveer 60 mensen deel, waaronder ook enkele vrijwilligers van EcoHeemskerk. Het gesprek betrof m.n. de opwekking van stroom in zonneparken en windparken op het terrein van Tata, langs het Noordzeekanaal en langs de snelweg A9. In de vorige fase van de RES zijn deze namelijk als de meest kansrijke zoekgebieden aangemerkt. Nog geen aandacht is besteed aan de optie Zon-op-grote-daken; dit wordt later nog onderzocht. Het ingenieursbureau TAUW heeft voor de drie gemeenten bestudeerd waar windturbines en/of zonneweides zouden kunnen komen, gegeven allerlei beperkingen, zoals: vliegverkeer, geluidsoverlast, afstand tot woningen, mogelijkheden van de energie-netbeheerders, natuurgebieden en UNESCO-bescherming. 

Uit een eerste rondje reacties van de deelnemers bleek dat de plaatsing van windturbines duidelijk meer weerstand oproept dan aanleg van zonneweides. Vooral was er veel oppositie tegen de door TAUW gedachte windturbines aan de zuidrand van het Tata-terrein, bij Wijk aan Zee. Specifiek wat Heemskerks grondgebied betreft, wordt uit de studie van TAUW duidelijk dat er twee opties in beeld zijn: 
1. 3 tot 4 windturbines, aangevuld met een paar hectare zonneweides, in de noordelijkste zone van het industrieterrein van Tata. Bijgaand plaatje (gezien vanuit het zuiden) geeft een idee hoe de windturbines daar geplaatst zouden kunnen worden; in de linkerbovenhoek zie je de rand van de bebouwde kom van Heemskerk. 
2. ongeveer 5 hectare zonneweides rond de afslag Heemskerk van de A9, bijv. in het afgesloten terrein in de lussen van de afslag en deels ook op het terrein van industrieterrein De Trompet. Bijgaand plaatje (ook gezien vanuit het zuiden) geeft een idee hoe de zonnepanelen daar geplaatst zouden kunnen worden; in de rechterbovenhoek zie je de rand van de bebouwde kom van Uitgeest, de wijk De Kleis.   

Wat optie 1 betreft, steunt EcoHeemskerk het oordeel van TAUW dat het industriële karakter van het Tata-terrein die locatie inderdaad kansrijk maakt voor windturbines. Uiteraard moet Tata er nog mee instemmen… EcoHeemskerk heeft wel benadrukt dat er zelfs voor deze locatie gestreefd moet worden naar 50% lokaal eigendom, zodat Heemskerkse burgers mede-eigenaar kunnen worden van het windpark en niet alle opbrengsten naar multinationals verdwijnen! Dit zal het draagvlak onder de bevolking van Heemskerk voor zo’n windpark-project ook vergroten.

T.a.v. optie 2 ziet EcoHeemskerk ook geen grote problemen, net als eigenlijk alle andere deelnemers; dergelijke zonneweides in en bij de lussen van de afslagen van de snelweg zijn al vaker aangelegd en ook de milieu-sanering van een nabij gelegen stuk grond biedt een kans. Grootste belemmering lijkt de UNESCO-regelgeving te zijn, vanwege de cultuur-historische waarde van het schootsveld van de Stelling van Amsterdam. Ook hier heeft EcoHeemskerk weer het belang van het streven naar 50% lokaal eigendom benadrukt. Ook wil EcoHeemskerk een (even grote) opvolger voor de bestaande windturbine op De Trompet, als de huidige rond 2025 technisch en qua vergunning aan z’n einde is. 

Met de input van de aanwezigen gaan de gemeenten weer verder aan de slag. Het verdere proces is dat op 1 april a.s. de definitieve ideeën in de zgn. RES1.0 zullen worden opgenomen, waarna Provinciale Staten en de gemeenteraden er voor de zomer een besluit over zullen nemen. Daarna zal nog een business-case moeten worden opgesteld en zal het gehele wettelijke proces moeten worden doorlopen, met formele inspraak e.d., voordat er ook maar ergens iets gebouwd kan worden. De ervaring leert dat dit alles voor zonneparken 2-3 jaar duurt en voor windparken wel 5 jaar… 

Comments are closed.