ECOHEEMSKERK SPREEKT IN OVER RES IN GEMEENTERAAD

Momenteel loopt het inspraaktraject op het concept van de RES (Regionale EnergieStrategie). Vanwege het klimaatprobleem moeten we namelijk in heel Nederland meer duurzame energie via zonnepanelen(weides) en windturbines gaan opwekken en de vraag is natuurlijk: waar en hoe? Dit zijn keuzes die we samen moeten maken, ook in Heemskerk en omstreken. De voorlopige plannen (‘zoekgebieden’) daarvoor staan in de RES. Zie ook het EERDERE BERICHT OP DEZE WEBSITE

Onze werkgroep Energiebeleid heeft een uitgebreide inspraakreactie verstuurd naar de gemeente en naar de RES-programmamanager van de provincie in onze regio. Zie hiervoor de volgende 2 documenten: 
Brief EcoHeemskerk aan Gemeenteraad over concept RES
Uitgebreide reactie van EcoHeemskerk op concept RES NHZ

Tijdens de commissievergadering van de Gemeenteraad op 10 sept. j.l. hebben we onze reactie nog kort mondeling toegelicht. De belangrijkste punten daaruit zijn: 
1) dat we allereerst beter inzichtelijk hebben gemaakt over hoeveel zonnepanelen en hoeveel windturbines in Heemskerk we eigenlijk praten met de ambities van de RES. Het blijkt dat er moet worden gedacht aan zoekruimte voor 5-15 hectare zonnepanelen (op weides of grote daken) en aan 1-3 windturbines. 
2) dat we de gemeente oproepen om nog wat meer ambitie te tonen bij het daadwerkelijk realiseren van de productie van meer duurzame energie in onze gemeente. We (EcoHeemskerk) hebben daar verschillende suggesties voor gedaan. Bijv. het eigendom door Heemskerkse burgers van lokale zonneparken en windturbines goed te borgen; dat zorgt voor veel meer draagvlak voor zulke ontwikkelingen. Ook ziet EcoHeemskerk graag dat het mogelijk wordt voor tuinders om kleine windturbines te plaatsen op eigen grond en voor eigen gebruik; onze provincie is namelijk de enige provincie in Nederland die dat niet toestaat. Verder zien we graag een actieprogramma “versterken grote daken” in de definitieve RES, zodat meer daken gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook pleiten we voor nog meer subsidie voor woningisolatie, om het energiegebruik te beperken. En tenslotte hebben we gemeente opgeroepen om gemeentelijke daken (bijv. op sporthallen) aan EcoHeemskerk ter beschikking te stellen voor collectieve zonnestroom-opwekking door de leden.   

De gemeenteraadsleden hebben zeer welwillend gereageerd op onze inspraakreactie en de wethouder gaat zijn brief aan de provincie over de RES nog aanvullen met een aantal van onze suggesties. Onze inspraak bij monde van Frits Brouwer (agendapunt 2) en de reactie van de gemeenteraadsleden en de wethouder (agendapunt 8) zijn terug te kijken via de WEBSITE VAN DE GEMEENTE.   https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/vergadering-terugkijken-video-on-demand/bekijk-video/video-van-de-openbare-commissievergadering-rwd-van-10-september-2020?cHash=fd6bf6f3e0a0701104b8940b0edd4d15 

LAATSTE NIEUWS Op 24 september heeft de Heemskerkse Gemeenteraad een besluit genomen over de concept-RES. De Raad is het eens met de voorgestelde zoekgebieden voor Zon en Wind in Heemskerk en heeft er unaniem – via een amendement – nog een paar wensen aan toegevoegd; zie bijgaand artikel uit het Dagblad Kennemerland. Twee van die wensen zijn een direct gevolg van onze inspraak. EcoHeemskerk is blij met dit besluit en ziet uit naar wat de provincie ermee doet…